Omni Houston Hotel
Four Riverway
Houston, Texas 77056